$1,400.00

AMAT ( Applied Materials )

0190-77116 FLEXIBLE DISK MIRRA CMP

$500.00

AMAT ( Applied Materials )

0020-78127 MANIFOLD MIRRA CMP

$400.00

AMAT ( Applied Materials )

0190-77482 HEAD SWEEP MOTOR MIRRA CMP

$1,700.00
$3,500.00

AMAT ( Applied Materials )

1080-01170 5KW SERVOMOTOR , PLATEN MOTOR

$3,500.00

AMAT ( Applied Materials )

0100-77017 ASSY, LOWER PNEUM CNTRLR

$3,500.00